Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó Gábor

ügyvéd

Mit lehet tenni, ha a NAV vizsgálódik

Jogorvoslatok, adómérséklés, jogok és kötelezettségek

Mit lehet tenni, ha a NAV vizsgálódik…

A mai válság súlytotta gazdasági helyzetben, gyakori jelenség, hogy a gazdasági társaságok kevésbé képesek adózási kötelezettségeiknek eleget tenni. Az Adóhatóság ellenőrzési eljárása során feltárt hiányosságok következtében adóhiányt állapíthat meg, adóbírságot szabhat ki, és pótlékfizetést állapíthat meg. 

Milyen jogai vannak az adózónak az ellenőrzési eljárásban ?

Az adózó jogosult az ellenőrzést végző személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni, az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, megfelelő képviseletről gondoskodni.

Az adózónak joga van a keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni, a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő 15 napon belül észrevételt tenni.

Ugyanakkor az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani. Ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani.

Mit tehet a társaság, ha a NAV vizsgálata utáni megállapításait jegyzőkönyvben foglalta össze, amely alapján adóhiányt állapított meg és hatósági eljárás megindításának van helye ?

Célszerű a jegyzőkönyvet jogi szempontból alaposan megvizsgálni jogi szakemberrel és rá 15 napon belül észrevételt tenni. Érdemes élni a fent említett lehetőségekkel.

Az ellenőrzés során a tényállást az adóhatóság köteles tisztázni és bizonyítani, kivéve, ha törvény a bizonyítást az adózó kötelezettségévé teszi.

Önmagában kisebb ellentmondások nem adnak alapot egyes gazdasági tevékenység elvégzésének megkérdőjelezésére. Az adóhatóságnak kétséget kizáró bizonyossággal kell igazolnia, hogy az adott gazdasági esemény nem történt meg.